Slovník 3D pojmov

každý z vás sa už s 3D technológiou určite stretol, alebo o nej minimálne počul. Niektorí tušia, ako funguje. Pre iných ide o absolútnu neznámu. My však presne vieme, čo znamená 3D tlač, 3D modelovanie, polygonálna sieť, 3D skener, CAD / CAM či virtuálne sochárstvo. Tieto pojmy nás denne sprevádzajú vyše 25 rokov. Radi by sme vám poodhalili ich význam a našli tak spoločnú reč. To preto, že my rozumieme tomu, čo robíme a chceme, aby ste nám rozumeli aj vy.

Vitajte v 3D!

MCAE [skr. z angl. Mechanical Computer Aided Engineering – počítačom podporované inžinierstvo], čítaj emkej

 • 2,5D obrábanie
  obrábanie vykonávané v rovine: patrí sem frézovanie rovín, otvorených a uzavretých vreciek a drážok, vŕtanie, závitovanie a vystružovanie
 • 3osé obrábanie
  obrábanie, najčastejšie frézovanie, vykonávané v 3 lineárnych osiach (X, Y, Z) kontinuálne
 • 3 + 2osé obrábanie
  pri obrábaní stroj vykonáva NC program v 3 lineárnych osiach (X, Y, Z) s možnosťou natočenia osi nástroja pomocou 2 rotačných osí: pozícia natočenia nástroja je v priebehu programu nemenná
 • 5osé obrábanie
  obrábanie komplexných tvarových povrchov v 3 lineárnych osiach s kontinuálnou zmenou natočenia osi nástroja pomocou 2 rotačných osí
 • 3D modelovanie [z angl. Modeling]
  modelovanie virtuálnych 3D objektov v počítači
 • 3D návrh
  virtuálne priestorové vyjadrenie myšlienok a ideí dizajnéra, konštruktéra či architekta o reálnom objekte
 • 3D objemové modelovanie [z angl. Solid Modeling]
  typ modelovania virtuálnych 3D objektov pevne zviazaný s konštrukčnými požiadavkami, výsledok je vždy objemové teleso
 • 3D optické meranie deformácií  [z angl. Optical Deformation Measurement]
  bezkontaktná analýza zmeny tvaru telesa v priestore v dôsledku pôsobenia sily
 • 3D optický merací systém
  zariadenie využívajúce optické metódy merania na snímanie tvaru povrchu dielov
 • 3D plošné modelovanie [z angl. surface Modeling]
  typ modelovania virtuálnych 3D objektov pomocou matematicky definovaných plôch (NURBS, Bezier): vhodný pre vytváranie všeobecne tvarovaných objektov, najčastejšie využívaný v dizajne: výsledok je model zložený z jednotlivých plôch
 • 3D skener [z angl. Scanner]
  doslovný preklad snímač, optické zariadenie umožňujúce prevedenie fyzického objektu do digitálnej podoby (digitálnych dát) pre ďalšie využitie
 • 3D skenovanie [z angl. Scanning]
  tiež 3D optické meranie: 3D digitalizácia: technológia snímania tvaru reálneho objektu 3D skenerom do počítačového modelu pre ďalšie využitie
 • 3D súradnice diskrétnych bodov
  súradnice popisujúce polohu bodu v trojrozmernom priestore (v kartézskom súradnicovom systéme)
 • 3D tlač [z angl. Printing]
  aditívna metóda výroby fyzických objektov z 3D počítačového modelu technológiou vrstvenia materiálu
 • 3D tlač z kovov [z angl. 3D printing of metal]
  aditívna metóda výroby fyzických objektov z 3D počítačového modelu rôznymi technológiami, ako sú napr. Binder Jetting, SLM, DMLS, atď. z materiálov oceľ, meď, hliník alebo super zliatiny.
 • 3D tlačiareň [z angl. Printer]
  zariadenie schopné vytvoriť ("vytlačiť") reálny trojrozmerný objekt na základe počítačového modelu metódou 3D tlače
 • 3D tlačiareň osobná [z angl. Personal Printer]
  3D tlačiareň pre kancelárske použitie
 • 3D tlačiareň stolová [z angl. Desktop Printer]
  tlačiareň určená pre pripojenie k osobnému počítaču
 • 3D výrobný systém [z angl. Production System]
  výrobné zariadenia schopné vytvoriť reálny trojrozmerný objekt na základe počítačového modelu metódou 3D tlače
 • 3D voľné modelovanie  [z angl. Free Modeling]
  typ modelovania virtuálnych 3D objektov charakteristických všeobecnými alebo organickými tvarmi, výsledok je plošný alebo polygonálny model

 

 • ABS
  Acrylnitril butadién styrén; termoplast: Jeden z najpoužívanejších materiálov pre 3D tlač
 • ABS-CF10
  materiál, ktorý tvorí štandardné ABS s 10% podielom uhlíkových vlákien
 • Aditívna technológia výroby  [z angl. Aditive Manufacturing]
  zhotovovanie modelov, alebo prototypov aditívnou metódou nanášania materiálu po vrstvách (vrstvenie materiálu)
 • Agilus30
  fotopolymérový ​​materiál podobný gume s odolnosťou proti roztrhnutiu, opakovanému ohýbaniu a naťahovaniu
 • ANTERO800NA
  termoplast na báze PEKK je odolný voči chemikáliám, pri zahorení produkuje mimoriadne malé množstvo dymu a vykazuje vysokú tepelnú odolnosť
 • ARAMIS obchodné označenie firmy GOM
  3D optický merací systém na meranie a analýzu deformácií na povrchu testovaných vzoriek; je obzvlášť vhodný na meranie deformácie pri statickom alebo dynamickom zaťažení na účely analýzy na reálnych konštrukčných prvkoch
 • ARGUS obchodné označenie firmy GOM
  3D optický merací systém na meranie a analýzu deformácií plechových dielov po procese lisovania; analýza poskytuje informácie rovnako o zmene tvaru, aj o hodnotách hlavého a vedľajšieho pretvorenia
 • ATOS obchodné označenie firmy GOM
  rad mobilných 3D optických skenerov s technológiou modrého svetla a vysokým rozlíšením na snímanie tvaru povrchu objektu; rýchlo a presne poskytuje údaje z trojrozmerného merania, čo umožňuje optimalizáciu konštrukčných prác a zlepšovanie výrobných procesov
 • ATOS 5/5X obchodné označenie firmy GOM
  vysokorýchlostné skenery pre najnáročnejšie metrologické aplikácie. Vynikajú svojou rýchlosťou aj presnosťou merania
 • ATOS Capsule obchodné označenie firmy GOM
  3D optický skener na presné celoplošné meranie geometrie dielu. Je založený na princípe projekcie pruhov svetla na skenovaný objekt
 • ATOS Compact Scan obchodné označenie firmy GOM
  ľahký a kompaktný 3D optický skener s technológiou modrého svetla: určený najmä na meranie v úzkych a stiesnených priestoroch (napr. interiéry automobilov)
 • ATOS Core obchodné označenie firmy GOM
  mobilný 3D optický skener špeciálne navrhnutý na snímanie malých a stredne veľkých objektov
 • ATOS Professional
  softvér určený na ovládanie 3D skenerov ATOS, procesu skenovania a následného spracovania získaných dát: jednoduché grafické prostredie pomáha pri riešení každodenných úloh v oblasti výrobných procesov, kontroly kvality a spätnej rekonštrukcii dát
 • ATOS Q
  flexibilný 3D skener pre zložité úlohy merania a kontroly v rôznych priemyselných odvetviach
 • ATOS ScanBox obchodné označenie firmy GOM
  meracia jednotka určená na plne automatizované 3D merania; skladá sa z rotačného stola a 3D skenera umiestneného na priemyselnom robote
 • ATOS Triple Scan obchodné označenie firmy GOM
  priemyselný 3D optický skener s technológiou modrého svetla, vysokou výkonnosťou, veľkým rozlíšením a širokou variabilitou meracích objemov: špeciálne navrhnutý na použitie v priemyselných prostrediach
 • Augmented reality (rozšírená realita)
  ide o zobrazenie reality a následné pridanie digitálnych prvkov
 • Autodesk
  americký popredný svetový výrobca softvéru pre virtuálne navrhovanie, testovanie a riadenie výrobného procesu od náčrtu po finálny výrobok
 • Automatizácia merania
  získanie digitálnych dát využitím automatických prvkov na celý proces merania alebo jeho určitej časti
 • Automatizácia obrábania
  nahradenie ľudského faktora v priebehu výroby samočinnou prácou stroja; týka sa vlastného procesu obrábania aj pomocných činností spojených s obrábaním: urýchľuje a štandardizuje výrobný proces

 • Binder Jetting
  čiže tryskanie spojiva; tekuté spojivo vrstvu po vrstve spája práškové materiály v pevný celok
 • BMD (Bound Metal Deposition)
  vychádza z priemyselnej technológie Metal Injection Molding (MIM). Výroba modelu je podobná s najpoužívanejšou metódou 3D tlače Fused Deposition Modeling (FDM). Tlačiareň používa východiskový materiál vo forme kovových tyčiniek, ktoré obsahujú kovový prášok stmelený polymérom. Roztavený materiál je potom cez extrudér nanášaný vrstvu po vrstve. Výrobný proces možno rozdeliť do 3 častí: v 3D tlačiarni sa vytlačí tzv. Green Part, diel potom prechádza procesom odstránenia pojiva a potom nasleduje spekanie (sintrovanie)
 • Bound Metal Deposition
  technológie chemických a práškových procesov plastického vstrekovanie kovov (MIM - Metal Injection Molding)
 • Burnishing Station
  špeciálne zariadenie pre povrchovú úpravu (dokončovanie) 3D modelov zhotovených metódou 3D tlače mechanickým otryskávaním špeciálnym materiálom

 • CAD [skr. z angl. Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie]
  označenie programov pre vývoj, konštrukciu a prípravu výroby
 • CAD model
  počítačový 3D model vytvorený v CAD softvéri
 • CAM [skr. z angl. Computer Aided Manufacturing - počítačom podporovaná výroba]
  označenie programov pre podporu výroby, predovšetkým pre programovanie CNC strojov
 • CAD/CAM
  kombinuje CAD a CAM programy zvyčajne na jednom komplexnom pracovisku
 • Canister
  kanister, zásobník materiálu do 3D výrobných systémov
 • Cartridge
  kazeta s materiálom do 3D tlačiarní
 • CCD čip
  elektronická súčiastka používaná pre snímanie obrazovej informácie: uplatnenie má napr. v digitálnych fotoaparátoch, skeneroch,  a pod.
 • Centrum 3D digitálnych technológií
  školiace stredisko MCAE Systems v Kuřimi pri Brne; od roku 2013 tiež oficiálny názov pobočky v Mladé Boleslavi
 • CCD kamery
  kamery vybavené CCD čipom
 • CGI [skr. z angl. Computer Generated Image]
  všeobecné označenie digitálnej vizualizácie: počítačom generovaná grafika a efekty: použitie vo filmoch a iných médiách
 • Class-A plochy
  termín používaný v automobilovom dizajne na označenie voľných plôch s vysokou kvalitou
 • CNC [skr. z angl. Computer Numerical Control]
  počítačom riadený číslicový obrábací stroj využívajúci na svoj automatický chod program
 • CNC 5osí orez
  orez plastov, laminátov a ďalších mäkkých materiálov 2D a 3D CNC obrábacími strojmi alebo robotmi
 • CNC frézovanie
  trieskové obrábanie na CNC frézkach alebo CNC obrábacích centrách
 • CNC obrábanie
  výroba súčiastok obrábaním využívajúcim číslicovo riadené obrábacie stroje
 • CNC rezanie laserom
  rezanie plechov laserovým lúčom 2D a 3D CNC laserovými obrábacími strojmi alebo robtmi
 • CNC sústruženie
  vŕtanie na CNC obrábacom stroji; patrí sem vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie, vyvŕtavanie, spätné vŕtanie, a pod.
 • CNC vŕtanie
  vrtání na CNC obráběcím stroji; patří sem vrtání, řezání závitů, vystružování, vyvrtávání, zpětné vrtání apod.

 • DDM technológia [skr. z angl. Direct Digital Manufacturing]
  technológia výroby dielov z 3D počítačových dát určených na priame použitie
 • Deformácia [z angl. Deformation]
  zmena tvaru telesa v dôsledku pôsobenia sily
 • Desktop Metal
  americká firma; zrýchľuje transformáciu výroby vďaka riešeniam 3D tlači z kovu. Spoločnosť sa zaoberá nevyriešenými problémami rýchlosti, nákladov a kvality a vďaka jej riešením sa kovová 3D tlač stáva nevyhnutným nástrojom pre konštruktérov i výrobu po celom svete.
 • Digital Image Correlation
  optická metóda pre meranie deformácie na povrchu objektu; metóda je používaná na spracovanie obrazu pri meraní deformácií a na dentifikovanie meraných bodov.
 • Digitalizácia zostavy nástroja
  skenovanie kontúry zostavy nástroja a následné prenesenie dát do CAM softvéru na výpočet kontroly kolízií reálneho nástroja; príkladom je softvér TEBIS ToolControl, ktorý k digitalizácii nástroja využíva predzoraďovacie nástroje
 • Digitálny materiál
  materiál vytvorený zmiešaním dvoch presne daných materiálov, zmiešanie v rôznom pomere mení vlastnosti výsledného materiálu
 • Direct Modeling
  typ modelovania, pri ktorom konštruktér nie je obmedzovaný parametrickými väzbami alebo históriou vzniku dielu
 • Diskrétne body  [z angl. Discrete Points]
  meracie body aplikované na povrch meraných komponentov za účelom zisťovania zmien polohy týchto komponentov v priestore: súradnice diskrétnych bodov sú zisťované triangulačným výpočtom
 • Dizajn elektród
  návrh a konštrukcia elektród pre elektroiskrové obrábanie
 • Durus materiály
  fotopolyméry s vlastnosťami blízkymi materiálu polypropylén
 • Dynamická analýza [z angl. Dynamic Analysis]
  bezkontaktná analýza a sledovanie pohybov diskrétnych bodov z hľadiska pôsobenia síl v danom čase (napr. analýza vibrácií)

 • Extruder
  súčasť 3D tlačiarní, má na starosti dávkovanie materiálu v procese aditívnej výroby

 • F123 Series
  3D tlačiarne Stratasys F123 Series, pre kancelárske či školské prostredie, umožňujú zhotoviť pevné a presné prototypy z niekoľkých voliteľných termoplastov
 • Farebná mapa odchýlok od CAD modelu
  farebné zobrazenie odchýlok nameraných digitálnych dát od CAD digitálnych dát
 • FEM [skr. z angl. Finite Elements Method - metóda konečných prvkov]
  metóda konečných prvkov] »spôsob zjednodušeného analytického výpočtu (napr. zaťažení, deformácií) rozložením objektu modelu na malé jednoduché časti
 • FDM technológia [skr. z angl. Fused Deposition Modeling]
  aditívna metóda 3D tlače nanášaním roztaveného plastu: ochranná známka firmy Stratasys
 • Filament
  plastový materiál pre 3D tlač metódou FDM, dodávaný vo forme tenkej struny navinutej na cievke
 • Finishing Station
  špeciálne zariadenie pre povrchovú úpravu (dokončovanie) modelov zhotovených metódou 3D tlače
 • FORTUS
  obchodné označenie 3D výrobných systémov firmy Stratasys, ktoré vytvárajú modely na profesionálne použitie z rôznych plastov (ABS, PC-ABS, PC, ULTEM 9085, PPSF)
 • Fotogrametria [z angl. Photogrammetry]
  metóda merania rozmerov na základe spracovania fotografií, meraníe rozmerov a určovanie polohy predmetov z obrazových záznamov
 • Fotopolymér
  polymér (tekutá živica) vytvrdzovaný UV žiarením
 • Funkčný prototyp
  prvotný výrobok slúžiaci na overenie funkčnosti

 • Geomagic
  americký výrobca haptických zariadení a softvérov pre 3D modelovanie
 • Geomagic Freeform Software
  softvér pre 3D modelovanie a úpravu digitálnych počítačových modelov
 • GOM [z nem. Gesellschaft for Optische Messtechnik]
  nemecká firma; globálny priemyselný výrobca, ktorý vyvíja a vyrába revolučné optické meracie riešenia a techniku ​​pre 3D meranie a analýzu deformácií
 • GOM Correlate
  vyhodnocovací softvér pre 3D meranie pohybu a deformácií
 • GOM CT obchodné označenie firmy GOM
  zariadenie priemyselnej počítačovej tomografie, ktoré umožňujú celkovú rozmerovú analýzu tvarovo zložitých dielov na základe skenovania celého objemu týchto dielov
 • GOM lnspect
  voľne dostupný softvér pre 3D inšpekciu mračna bodov a spracovanie siete umožňujúci rozmerovú analýzu 3D mračna bodov získaných z optických skenerov, laserových skenerov, počítačovej tomografie CT a ďalších zdrojov; zároveň slúži aj ako prehliadač dát zo softvéru GOM lnspect Professional
 • GOM lnspect Professional
  vyhodnocovací softvér firmy GOM
 • GrabCAD Print
  tlačový softvér firmy Stratasys, ktorý uľahčuje celý proces 3D tlače

 • Hardvér
  fyzicky existujúce technické vybavenie počítača
 • Hybridný model
  3D počítačový model kombinujúci plochy a polygonálnu sieť

 • IGES [skr. z angl. lnternational Graphics Exchange Specification]
  výmenný súborový formát pre CAD dáta používaný v strojárstve
 • Infill
  vnútorná výplň dielov vyrábaných 3D tlačou. Môže mať rozličnú štruktúru, ktorá je najčastejšie definovaná v podobe priestorovej mriežky.
 • Insight
  softvér na prípravu dát pre stavbu 3D modelov vo výrobných systémoch Fortas Stratasys
 • Inspection Cell
  robotizované meracie pracovisko pre plne automatizované 3D meranie zhotovené na mieru

 • J55 Prime
  3D tlačiareň so špeciálnou rotačné tlačovú platformou, určená pre kancelárske použitie pre realizáciu konštrukčných modelov
 • J700 a 720 Dental
  3D tlačiareň pre veľkoobjemovú výrobu priehľadných strojčeka
 • J750 Digital Anatomy
  3D tlačiareň ktorá dokáže vytlačiť biologicky realistické anatomické modely, ktoré sú svojím tvarom, biomechanikou aj schopnosťou simulácie dokonalou kópiou ľudského orgánu či tkaniva
 • J826 Prime
  plnofarebná 3D tlačiareň pre podniky s požiadavkami na stredný objem výroby v priemyselných odvetviach ako je spotrebný tovar, elektronika či automobilový priemysel
 • J850 Pro a J850 Prime
  3D tlačiarne pre vytváranie koncepčných modelov, ktorá pracuje s technológiou PolyJet

 • Kalibračná doska [z angl. Calibration Panel]
  panel s presne natlačenými bodmi určený pre skalibrovanie meracích systémov
 • Kalibračný kríž [z angl. Calibratlon Cross]
  kríž polepený referenčnými a kódovanými bodmi, tvorený z dvoch tyčí; určený na kalibráciu meracích systémov
 • Kalibračná tyč [z angl. Scale Bar]
  etalón pre systém Tritop; tyč vybavená na koncoch referenčnými a kódovanými bodmi s presnou stredovou vzdialenosťou
 • Kinematická analýza [z angl. Kinernatic Analysis]
  bezkontaktná analýza a monitorovanie rýchlosti a zrýchlenia komponentov a mechanizmov pomocou diskrétnych bodov
 • Kódované body [z angl. Coded Points]
  značky s kruhovými bodmi rôznych priemerov rozšírené o kódy nesúce informáciu o ich identifikačnom čísle; používané pre presnú orientáciu v priestore pri meraní (Tritop, Aramis, Argus, Pontos)
 • Koncepčný model
  výrobok slúžiaci na posúdenie správnosti zvolenej koncepcie alebo návrhu produktu
 • Kontrastný vzor [z angl. Projected Pattern]
  vzor premietaný 3D skenerom na meraný diel a zaznamenaný kamerami; zo získaných snímkov sa počíta vzdialenosť povrchu od kamery na základe ostrosti / kontrastu na prechodoch vzoru
 • Kontrola kolízií dielu [z angl. Digital Mock Up]
  proces testovania vzájomných kolízií medzi jednotlivými komponentmi mechanizmu (kinematická kontrola) alebo medzi obrobkom a nástrojom pohybujúcim sa po NC dráhe
 • Kontrola kvality výroby [z angl. Quality Control]
  výstupná kontrola výrobkov v priemyselnej výrobe za účelom odhalenia prípadných nedostatkov vo výrobných procesoch

 • Laser Sintering
  selektívne spekanie laserom, označované tiež ako "sintrovanie". Výsledný model vzniká tavením práškového materiálu, ktorý je po tenkých vrstvách zlepované pôsobením výkonného laseru v ploche rezov podľa digitálneho modelu
 • Lift
  typ statívu pre vertikálne polohovanie 3D skenera pri meraní menších dielov, najčastejšie používaný s rotačným a naklápacím stolom

 • Magics
  softvér spoločnosti Materialise pre prácu s 3D dátami vo formáte STL
 • MakerBot
  americký výrobca stolových 3D tlačiarní; od roku 2013 dcérskou spoločnosťou firmy Stratasys
 • MakerBot Method
  stolová 3D tlačiareň pre rýchlu a presnú tlač
 • MakerBot Method Carbon Fiber Edition
  série malých priemyselných 3D tlačiarní umožňuje tlač z nylonu a ďalších technických materiálov spevnených karbónovým vláknom
 • MakerBot Method X
  výrobné, 3D tlačová pracovné stanice MakerBot Method X tlačí z reálneho, výrobného materiálu ABS pri vyhrievania komory na 100 °C
 • MakerBot Print
  nový softvér, ktorý zefektívňuje a optimalizuje tlač
 • MakerBot Replicator+
  stolná 3D tlačiareň pre tlač koncepčných modelov
 • MakerBot Sketch Classroom
  zostava dvoch 3D tlačiarní pre integráciu učiteľov a študentov
 • Materialise
  belgická firma zaoberajúca sa vývojom softvéru pre podporu rýchlej výroby prototypov
 • Materiálové testovanie [z angl. Material Testing]
  zisťovanie materiálových vlastností, limitov materiálov pomocou bezkontaktného merania
 • MCAE [skr. z angl. Mechanical Computer Aided Engineering]
  počítačom podporované inžinierstvo
 • MCAE Systems
  dodávateľ Inovatívnych 3D technológií »Viac ako 20 rokov naše technológie formujú priemysel a umožňujú zákazníkom, aby prehodnotili spôsob návrhu dizajnu, vývoja produktov aj výrobných procesov. Sme partnerom všade tam, kde je potrebné vyvíjať, konštruovať, tvoriť, merať, testovať a vyrábať.
 • Megapixel
  jednotka na označenie rozlíšenia kamier; 1 megapixel je približne 1 milión (220) pixelov (obrazových bodov)
 • Merania vysokorýchlostných dejov  [z angl. High Speed Measurement]
  meranie veľmi rýchlych dejov (pádové skúšky, vibračné skúšky, atď.) pomocou vysokorýchlostných kamier
 • Merací rámček [z angl. Measure­ment Frame]
  rámček rôznych tvarov a veľkostí; určený pre upnutie menších dielov na uľahčenie a urýchlenie 3D merania
 • Modelovací materiál
  materiál, z ktorého sa stavia diel metódou 3D tlače
 • Mračno bodov [z angl. Point Cloud]
  množina diskrétnych bodov v priestore
 • Multimateriál
  použitie dvoch druhov materiálov pri 3D tlači jedného modelu
 • Modelovacia podložka
  plastová doska alebo fólia, na ktorej sa stavia 3D model v pracovnom priestore 3D tlačiarne alebo 3D výrobného zariadenia

 • NC programy
  súbor inštrukcií, ktoré popisujú pohyby NC stroja vrátane jeho príslušenstva
 • Nylon 12CF
  tlačový termoplast vystužený uhlíkom s vynikajúcimi konštrukčnými vlastnosťami

 • Objet obchodné označenie 3D tlačiarní firmy Stratasys
  3D tlačiarne, ktoré vytvárajú presné 3D modely s jemnými detailmi; s technológiou PolyJet
 • Obrábanie robotom
  využitie priemyselného robota pre obrábacie operácie; robot je osadený vretenom, ktoré umožňuje frézovanie, vŕtanie a ďalšie obrábacie operácie
 • Obrysové a kontrastné krivky (body)
  krivky vyznačujúce sa výrazným prechodom (kontrastom) od okolia; hranica prechodu je tvorená tvarom krivky
 • Optická triangulácia
  spôsob zisťovania súradníc a vzdialeností; vykonáva sa trigonometrickým výpočtom: používa sa na účely metrológie, navigácie, geodézie, astronómie a pod.
 • Optimalizácia obrábania
  úkony vedúce k zvýšeniu efektivity, hospodárnosti, bezpečnosti a zníženiu výrobných nákladov pri technologickom postupe zhotovenia finálneho výrobku

 • P3  [z angl. Programmable PhotoPolymerization]
  echnológia nazývaná programovateľná fotopolymerizace P3, pracuje na podobnom princípe ako SLA a DLP
 • Parametrická inšpekcia
  metóda vyhodnotenia nesúca informáciu o vzájomných závislostiach prvkov
 • Pattern
  náhodný vzor; vznikne nesúvislým nástrekom 2 kontrastných farieb na povrch meraného objektu (zvyčajne kombinácia bielej a čiernej farby)
 • PC [z angl. Polycarbonate]
  polykarbonát: materál na 3D tlač s vyššou mechanickou a tepelnou odolnosťou
 • PC-ABS
  termoplast vzniknutý ako zmes ABS a PC (zmiešaný materiál)
 • PLA (polyactid acid – kyselina polymléčná)
  je popri ABS najpoužívanejším materiálom na 3D tlač
 • Plošný model
  digitálny model tvorený z matematicky popísateľných plôch
 • Počítačová animácia [z angl. CGI Animation]
  proces generovania animovaných obrázkov pomocou počítačovej grafiky; vzťahuje sa na pohyblivé obrázky; pre zachovanie plynulosti je potrebné na 1 sekundu animácie vytvoriť min. 25 jednotlivých snímok
 • Podporný materiál / podpory
  materiál pomocných podporných konštrukcií pri 3D tlači. Slúži na to, aby sme pri 3D tlači dosahovali požadovaný tvar
 • Polygón
  jednotka polygonálnej siete; Faseta, mnohouholník (najčastejšie trojuholník a štvoruholník), ktorý v počítačovej grafike definuje súhrn bodov a hrán
 • Polygonálna sieť
  súhrn bodov, hrán a fasiet, ktoré definujú tvar mnohostranného objektu v počítačovej grafike
 • PolyJet technológia
  technológia pre presnú 3D tlač modelov nanášaním fotopolyméru a jeho vytvrdzovaním UV žiarením; ochranná známka firmy Stratasys
 • PONTOS obchodné označenie firmy GOM
  mobilný 3D optický merací systém pre dynamické meranie pohybu diskrétnych bodov, vibrácií a deformácií; systém je často používaný pri testovacích meraniach v automobilovom a leteckom priemysle
 • Postprocesor
  prekladač, ktorý transformuje informácie uložené v NC dráhe programu do kódu, ktorému rozumie riadiaci systém obrábacieho stroja
 • Povrchové úpravy modelov
  techniky, ktoré umožňujú povrchovú úpravu modelov (Finishing Station, Smoothing Station)
 • Powder Bed Fusion
  technológie spekania práškové vrstvy, bežne známe ako SLM
 • PPSF
  polyphenylsulphon; termoplast s veľmi vysokou mechanickou a tepelnou odolnosťou; materiál pre 3D tlač
 • Production System obchodné označenie firmy Desktop Metal
  3D tlačový systém pre sériovú výrobu kovových dielov s vysokým rozlíšením
 • ProLeiS
  softvér firmy TEBIS, zabezpečuje rýchle a jednoduché plánovanie a kontrolu výroby objednávok
 • Protokol merania
  dokument obsahujúci výsledky merania
 • Prototyp
  primárny výrobok zhotovený na základe konštrukčného alebo dizajnérskeho návrhu
 • Priemyselný dizajn
  tvorivú činnosť, ktorej cieľom je stanoviť vlastnosti formy priemyselných výrobkov, tj. nielen vzhľad, ale najmä tie štrukturálne a funkčné vzťahy, ktoré z hľadiska požiadaviek výrobcu vytvárajú logickú jednotu systému
 • Priemyselný robot
  robotické rameno k polohovaniu 3D skenera v priestore; najvyšší stupeň umiestnenia skenera pre plne automatizované meranie
 • Predzoraďovací prístroj
  externé zariadenie, na ktorom sa merajú, kontrolujú a nastavujú nástroje

 • Raft
  výraz pre medzivrstvu medzi tlačeným dielom a podložkou
 • Rapid Fit
  modul softvéru Magics na vytvorenie systému držiakov, úchytov a podporných systémov pre manipuláciu s prototypmi alebo výrobkami
 • Rapid Tooling
  rýchla výroba nástrojov na výrobu prototypov odlievaním
 • Referenčné body [z angl. Reference Points]
  samolepiace kruhové body rôznych priemerov určené pre 3D optické meranie; vďaka týmto bodom je merací systém schopný zorientovať sa v priestore
 • Rendering
  výpočet virtuálnej 3D scény do podoby reálneho náhľadu pomocou zadaných parametrov popisujúcich reálnu alebo virtuálnu scénu s jej objektmi a vlastnosťami; proces, ktorého výsledkom je vizualizácia
 • Rendering Software (Renderer)
  softvér pre výpočet virtuálnej 3D scény; na výpočet využíva grafický procesor počítača (CPU) alebo výkonnú grafickú kartu (GPU)
 • Reverzné inžinierstvo [z angl. Reverse Engineering]
  proces, pri ktorom je vytvorený 3D CAD model na základe skutočného objektu; objekt je najskôr naskenovaný a následne v CAD programe spracovaný na plošný 3D model
 • Rez [z angl. Section]
  prienik roviny daným útvarom s cieľom zisťovania informácií v mieste prieniku; priesečník roviny a tvaru telesa zvyčajne tvorí krivka
 • Riadená deformácia plošných modelov [z angl. Morphing]
  CAD technológia, ktorá umožňuje deformovať tvary celých plošných modelov podľa zadaných podmienok; využíva sa napr. na kompenzáciu odpruženia pri odlaďovaní lisovacích nástrojov
 • Rotačný stôl
  automatický otočný stôl k polohovaniu meraných dielov
 • Rychlá výroba prototypov  [z angl. Rapid Prototyping]
  súbor technológií výroby prototypov a modelov na základe počítačového modelu niektorou z metód 3D tlače
 • Rychlá výroba silikónových foriem
  rýchla výroba odliatkov pomocou silikónových foriem

 • SAF
  technológia Selective Absorption Fusion (skrátene SAF) využíva protibežný rotujúci valec na nanášanie práškových vrstiev na tlačovú podložku a tryská absorpčnú kvapalinu na vyznačenie vrstiev dielu. Znázornené vrstvy sú spájané pôsobením infračervenej lampy v celej šírke tlačovej podložky
 • ScanCobot
  mobilný merací systém, ktorý kombinuje presný optický skener ATOS s spolupracujúcom robotom (cobot) a motorizovaným rotačným stolom
 • SCP technológia [skr. z angl. Smooth Curvature Printing]
  technológia 3D tlače, ktorá stavia detailné voskové modely na presné odlievanie metódou vytaviteľného modelu
 • Seminár
  prezentácia 3D digitálnych technológií, noviniek a vývojových trendov vo firme MCAE Systems; vždy v spojení s praktickými ukážkami (workshopy)
 • Shop System
  komplexné riešenie, pre prácu s technológiou Binder Jetting - od tlače až po spekanie. Je skonštruovaný s rozšiřovatelným, variabilným stavebným priestorom v niekoľkých konfiguráciách
 • Silikonová forma
  mäkká forma vhodná pre atmosférické i vákuové odlievania dielov z polyuretánov
 • Simulácia obrábania
  počítačová vizualizácia procesu obrábania kombinovaná s kontrolou kolízií nástroja s obrobkom, poprípade s virtuálnym obrábacím strojom
 • simulácia ťahania plechu [z angl. Simulation of Sheet Metal Forming]
  numerická simulácia ťahania plechu pomocou metódy konečných prvkov; využíva sa pri návrhu technológie lisovania plechov a pri konštrukcii lisovacieho náradia
 • Simulácia vstrekovanie plastov [z angl. Simulation of lnjection Molding]
  umožňuje posúdiť a optimalizovať konštrukciu plastových dielov a vstrekovacích foriem; navrhne vhodnú technológiu vstrekovania a dodá podklady pre ekonomické hodnotenie plastových dielov
 • Simulator
  modul CAD / CAM softvéru TEBIS; sprístupňuje virtuálny stroj obsahujúci detailný pohľad na všetky NC stroje v reálnej dielni
 • Sintrovanie
  alebo spekanie je metóda výroby predmetov ich zahriatím na vysokú teplotu, avšak pod ich teplotu tavenia, pričom dochádza k vzájomnému splynutiu častíc
 • SLA
  skratka pre Stereolitografia, čo je technológia 3D tlače zo svetlocitlivej živice pri pôsobení laserového lúča.
 • Slicer
  softvér, v ktorom sa pripravujú CAD dáta pre 3D tlač, má za úlohu rozdeliť počítačový 3D model výrobku na tenké horizontálne "plátky" (slice)
 • SLM
  technológia aditívnej výroby metódou selektívneho tavenia kovového prášku pôsobením laserového lúča (Selective Laser Melting)
 • SLS
  selektívne laserové spekanie (Selective Laser Sintering) vytvára výrobky spekaním práškových plastických materiálov prostredníctvom lasera
 • Smoothing Station
  špeciálne zariadenie pre povrchovú úpravu (dokončovanie) ABS modelov chemickou cestou
 • Softvér
  programové vybavenie počítača
 • Sústružnícko-frézovacie obrábanie [z angl. MiII-Turn/Turn-Mill]
  postup výroby kombinujúci sústruženie a frézovanie na jednom multifunkčnom obrábacom stroji
 • Spool
  cievka; vložka do kazety pre 3D tlačiarne uPrint
 • Statická analýza [z angl. Static Analysis]
  bezkontaktná analýza zaťažovania telies (komponentov) nachádzajúcich sa v relatívnom pokoji
 • Stavebný objem
  maximálne rozmery výrobku v prípade každej 3D tlačiarne limituje veľkosť tzv. stavebnej komory (teda jej stavebný objem), v ktorej je produkt vytváraný
 • Stavebný priestor
  rozmer stavebné komory 3D tlačiarne, ktorý určuje max. veľkosť výtlačku
 • STEP [zkr. z angl. STandard for Exchange of Product model data]
  výmenný súborový formát pre 3D CAD dáta používaný v strojárstve (IS0 10303)
 • STL
  štandardizovaný typ súboru pre uloženie 3D modelu reprezentovaného polygonálnou sieťou
 • Stratasys
  americko-izraelská firma, lídr na trhu 3D tiskáren a 3D výrobních systémů; nabízí několik rozdílných a přitom zásadních technologií 3D tisku (FDM technologie, PolyJet technologie a SCP technologie)
 • Stojan [z angl. Stand]
  mobilný stojan pre umiestnenie 3D skenera pri meraní s možnosťami polohovania skenera
 • Stolní 3D tiskárna
  kategórie 3D tlačiarní kompaktných rozmerov, ktoré možno prevádzkovať v bežnej kancelárii
 • Striekacia pištoľ [z angl. Airbrush]
  modelárska striekacia pištoľ slúžiaca k úprave (zmatneniu) skenovaných povrchov
 • Studio System 2 obchodné označenie firmy Desktop Metal
  dvojdielne riešenie pre kancelárske prostredie, ktoré automatizuje kovový 3D tlač. 3D tlačiareň Studio System 2 vytláča prúty z kovového prášku stmelené polymérom - podobne ako FDM tlačiareň

 • Tango materiály
  skupina fotopolymérov s elastickými vlastnosťami
 • Tebis [skr. z nem. Technische Entwicklung Beratung und lndividuelle Software]
  nemecká firma; tvorca a predajca špičkového komplexného CAD/CAM softvéru s modulárnou štruktúrou, ktorý ponúka riešenie pre vývoj a výrobu komponentov, modelov, foriem a elektród na rôznych úrovniach spracovania
 • Tebis BREP (STRAK) [z angl. Boundary REPresentation]
  metóda vytvárania komplexných 3D plôch za pomoci hraničných kriviek a rezov pri splnení požiadaviek  dotyčnicového a krivostného napájania; najčastejšie využitie je v automobilovom a lodnom priemysle
 • Tebis CAD
  CAD/CAM softvér s modulárnou štruktúrou: efektívny a výkonný nástroj pre všetky oblasti konštrukčných činností (modelovanie, reverzné inžinierstvo, spracovanie polygonálnych dát): poskytuje účinnú podporu pre moduly NC programovania
 • Tebis CAM
  CAD/CAM softvér s modulárnou štruktúrou; umožňuje CAM pracoviská s rôznym výkonnostným rozsahom, zodpovedajúcim potrebám obrábaných dielov, dostupných technológií a obrábacích strojov
 • Tebis CAD/CAM
  CAD/CAM softvér s modulárnou štruktúrou: s výhodou kombinujúcou možnosti modelovania a NC programovania
 • Tebis software [skr. z nem. Technische Entwicklung Beratung und lndividuelle Software]
  názov CAD/CAM softvéru firmy TEBIS
 • Technologické know-how
  súbor informácií získaných každodennou činnosťou, uložených do knižníc CAM softvéru: ide napr. o rezné podmienky v kombinácii s konkrétnym nástrojom, postupy výroby dielov alebo jednotlivých prvkov a pod.
 • Technologické šablóny
  súhrn výrobno-technologických postupov pre obrábanie typovo podobných dielov alebo ich častí
 • Technologie modrého světla [z angl. Blue Light Technology]
  metóda optického merania s využitím viditeľného svetla zo spektra modrej farby; meranie je menej náchylné na okolité svetelné podmienky
 • Termoplast
  plastový materiál, ktorý možno zahriatím taviť
 • Textúrovanie
  technika, ktorá umožňuje dodať realistický vzhľad virtuálnemu trojrozmernému modelu
 • Tip
  tryska; súčasť  tlačovej hlavy 3D tlačiarne
 • Tlačová hlava
  pohyblivý diel 3D tlačiarne, pomocou ktorej sa nanáša materiál pri 3D tlači
 • Tlačová podložka
  plocha, na ktorej sa tlačí 3D diel
 • Touch Probe
  dotyková sonda, ktorá je doplnkovým príslušenstvom 3D skenerov ATOS: umožňuje meranie v oblastiach s ťažkým prístupom, priame porovnanie s CAD modelom, meranie jednoduchých prvkov, rýchle premeranie jednotlivých bodov a ustavenie online
 • Triangulácia [z angl. Triangulation]
  spôsob zisťovania súradníc a vzdialeností: prevádza sa trigonometrickým výpočtom
 • TRITOP obchodné označenie firmy GOM
  prenosný 3D optický merací systém (pracujúci na princípoch fotogrametrie) určený k presnému bezkontaktnému meraniu polohy diskrétnych bodov; na základe týchto informácií je schopný vypočítať 3D posunutie a deformácie meraných objektov a komponentov
 • Trojnožka [z angl. Tripod]
  statív pre umiestnenie 3D skenera pri meraní; s možnosťou polohovania skenera
 • Tvárnenie plechov [z angl. Sheet Metal Forming]
  technologický proces spracovania materiálu, pri ktorom dochádza k zmene jeho tvaru bez porušenia
 • Tvorba technologických knižníc
  funkcia ukladania informácií, prvkov a postupov v používanom CAM softvéri do knižníc nástrojov, strojov, postprocesorov, technologických, výrobných postupov a ďalších

 • ULTEM 1010
  materiál, ktorý odolá teplotám až do 216 oC
 • ULTEM 9085
  termoplast s vysokou mechanickou a tepelnou odolnosťou: certifikovaný pre použitie v leteckom a automobilovom priemysle: materiál pre 3D tlač
 • Únava materiálu [z angl. Material Fatigue]
  pomaly postupujúce, akumulujúce sa poškodenie materiálu, ktoré vzniká opakovaným zaťažovaním; proces môže viesť až k únavovému lomu
 • uPrint
  obchodné označenie osobnej 3D tlačiarne firmy Stratasys, ktorá vytvára modely z plastu ABS metódou FDM: určená na prácu v bežných kancelárskych podmienkach

 • Vákuové liatie [z angl. Vacuum Casting]
  gravitačné liatie polyuretánov vo vákuu
 • Vákuové tvarovanie plastov [angl. Thermoforming]
  tvarovanie nahriatych plastových fólií vákuovým prisatím na 3D model (kopyto): výrobný proces, ktorý má uplatnenie v mnohých oblastiach (obalový priemysel, automobilový priemysel, design, atď.)
 • Vektor posunutia [z angl. Displacement Vector]
  predstavuje najkratšiu vzdialenosť medzi počiatočnou a finálnou pozíciou diskrétneho bodu; vektor posunutia má teda začiatok v mieste, kde sa bod nachádzal na začiatku sledovaného pohybu a koniec v mieste konečnej polohy bodu
 • Vero materiály
  základný rad pevných nepriehľadných fotopolymérov
 • Viewer
  prehliadač; softvér firmy TEBIS, v ktorom je možné prezerať dáta z CAD / CAM softvéru a zisťovať potrebné informácie (napr. rozmery alebo technologický postup)
 • Virtuálna meracia miestnosť (VMR) [z angl. Virtual Measuring Room]
  je virtuálnym, ale funkčným vyjadrením reálneho meracieho prostredia
 • Virtuálna realita
  nové užívateľské rozhranie umožňujúce užívateľovi interakciu so simulovaným prostredím: vytvára ilúziu skutočného aj fiktívneho sveta
 • Virtuálny objekt
  objekt existujúci vo svete virtuálnej reality
 • Virtuálny stroj
  počítačový model obrábacieho stroja, ktorý rešpektuje jeho geometriu, kinematiku a ďalšie vlastnosti potrebné k simulácii obrábania
 • Vivid colour
  výraz spoločnosti Stratasys pre materiály žiarivých farieb, ktoré umožňujú vytvárať realistické, viacfarebné prototypy
 • Vizualizácia
  zobrazenie virtuálnej scény do reálnej vizuálnej podoby
 • Voxel
  priestorová reprezentácia dvojrozmerného pixelu označujúca časticu objemu: voxely sa používajú pri vizualizácii a analýze lekárskych a vedeckých údajov alebo pre 3D modelovanie s definíciou vlastností objektu v celej jeho hĺbke
 • Výpočtová tomografia [z angl. computed tomography]
  CT technológie pre kontroly kvality
 • Výkresová dokumentácia
  presný technický opis súčiastky obsahujúci informácie pre jej presnú výrobu
 • Vysokorýchlostná kamera [z angl. High Speed Camera]
  kamera, ktorá dokáže snímať viac ako 60 snímok/s:  vhodná pre záznam rýchlych dejov; schopná dosahovať rýchlosť snímania pri použiteľnom rozlíšení až 100 tisíc snímok/s

 • WaterWorks
  technológia rozpúšťania podporných konštrukcií (vytvorených pri 3D tlači technikou FDM) v zásaditom kúpeli
 • Webinár
  seminár, prednáška alebo konferencie prebiehajúcej v online prostredí
 • Workshop
  praktické ukážky technológií v rámci odborno-technických seminárov vo firme MCAE Systems

 • X
  horizontálna os, ktorá určuje najväčšiu možnú šírku stavaného modelu
 • Xact Core
  vysokorýchlostné skener s rýchlosťou spekaniu prášku až do 650 mm/s. Lúč je neustále kolmý na plochu práškové vrstvy, čo vytvára konzistentné spekaniu po celej ploche stavby
 • Xact Metal
  americký start-up, ktorý bol založený začiatkom roku 2017 s cieľom sprístupniť výrobu kovových dielov MSP
 • XM200C
  3D tlačiareň XM200C pre 3D tlač z kovov ponúka kombináciu základných princípov technológie spekaniu práškovej vrstvy, bežne známe ako SLM (Selective Laser Melting) alebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering), kedy laserový lúč selektívne speká tenkej vrstvy kovového prášku na vytvorenie dielov priamo z CAD modelu

 • Y
  horizontálna os, ktorá určuje najväčšiu možnú hĺbku stavaného modelu

 • Z
  zvislá os, ktorá určuje najvyššiu možnú výšku vertikálne stavaného modelu
 • ZEISS
  Carl Zeiss AG je nemecká firma, vedúci medzinárodnej skupiny spoločností v odbore optiky a optoelektroniky s celosvetovou pôsobnosťou