ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktný optický systém pracujúci na princípe digitálnej korelácie obrazov (DIC), ktorým je možné merať komponenty z akéhokoľvek materiálu. Ponúka osvedčené riešenie pre analýzu deformácií na povrchu testovaných objektov, a to v diskrétnych bodoch alebo celoplošne. Výsledkom je farebná mapa rozloženia deformácií na testovanom komponente. Veľkosť meracieho rozsahu sa pohybuje od niekoľkých milimetrov štvorcových až po niekoľko metrov.

Systém umožňuje veľmi presné meranie v 3D, nezávisle od materiálu a teploty telesa; a bez nutnosti časovo náročnej a finančne nákladnej prípravy vzoriek. ARAMIS je možné využiť pre statické aj dynamické deje a s vysokou presnosťou tak získať informácie ako sú:

Údaje, získané z meraní systémom ARAMIS, pomáhajú určovať charakteristiku a vlastnosti skúmaných materiálov. Tieto materiálové vlastnosti sú potom najčastejšie používané ako základ pre numerické simulácie a prispievajú tak k zlepšeniu výsledkov z výpočtov pomocou metódy konečných prvkov.

Kľúčové vlastnosti materiálov:

 • Modul pružnosti v ťahu
 • Poissonova konštanta
 • Krivky skutočného napätia – deformácie
 • Exponent deformačného spevnenia (n-value)
 • Koeficient normálovej anizotropie (R-value)

Získané dáta z meraní, generované systémom ARAMIS, sú tiež využité pre overovanie numerických simulácií pri návrhu prototypov a pri testovaní komponentov, čo napomáha optimalizovať okrajové podmienky vstupujúce do simulácie.

Technológie senzoru pre meranie pohybu a deformáci

aramis

 

Výskum materiálov a testovanie komponentov zohráva dôležitú úlohu pri vývoji nových produktov. ARAMIS 3D Camera poskytuje informácie o vlastnostiach použitých materiálov a ich správanie sa pod zaťažením. Tieto výsledky sú základom pre dlhú životnosť vyvíjaných produktov a zaručujú spoľahlivé výsledky z numerických simulácií.

3D Camera

ARAMIS 3D Camera je stereo kamera pozostávajúca z dvojice kamier umiestnených na spoločnom ramene. Výpočet súradníc môže prebiehať na povrchu vzorky vybavenej stochastickým kontrastným vzorom alebo v referenčných bodoch.

Riadiaca jednotka GOM Testing Controller

Integrovaná riadiaca jednotka umožňuje okrem riadenia kamier, záznamu analógových dát a riadenia osvetlenia tiež nastavenie a programovanie rôznych meracích sekvencií, štartovanie merania na základe podmienok a riadenia skúšobných strojov.

Funkcia Live

Funkcia Live ponúka dlhodobý záznam dát bez nutnosti ukladania všetkých záberov. To umožňuje vykonávať dlhé testy a experimenty. Namerané údaje a výsledky sú vypočítavané a zobrazované v reálnom čase, a sú tak k dispozícii pre následné spracovanie.

Funkciu Live je možné použiť aj pre online polohovanie komponentov. Môže byť tiež rozšírená o dotykovú sondu GOM Touch Probe a adaptéry.

TRITOP fotogrammetria

Fotogrametria je využívaná pre komplexné a veľké projekty, kde merané objekty presahujú desiatky metrov. Umožňuje vytvorenie niekoľkých ARAMIS projektov na jeden spoločný súradnicový systém. TRITOP podporuje kombináciu niekoľkých meracích senzorov ARAMIS s rôznymi meracími rozsahmi. Príkladom môže byť meranie veľkého objektu zo všetkých strán pri použití viacerých senzorov na spoločnom súradnicovom systéme.

ARAMIS Professional

aramis

Softvér ARAMIS Professional kombinuje a synchronizuje získané snímky a analógové dáta, získané senzorom ARAMIS, s funkciami vyhodnocovacieho softvéru GOM Correlate.

Komplexný softvér zahŕňa získavanie a následné spracovanie dát, ich vyhodnotenie a tvorbu reportov s výsledkami, všetko na jednom mieste a v jednom softvéri.

 • Materiálový výskum
 • Testovanie komponentov a analýzy
 • Automobilový priemysel
 • Letecký priemysel
 • Biomechanika
 • Výskum a vývoj