TRITOP

Prenosný systém TRITOP rýchlo a presne meria 3D súradnice bodov na trojrozmerných objektoch.

Merania, ktoré sa tradične vykonávali pomocou 3D dotykových súradnicových meracích prístrojov, sú použitím systému TRITOP oveľa jednoduchšie. Nepotrebujete žiadny ťažký, zložitý, ani na údržbu náročný prístroj. Meracie zariadenie si sami k objektu prinesiete.

TRITOP, rovnako ako dotykový súradnicový merací prístroj, zaznamenáva súradnice bodov a ich orientáciu v priestore, z čoho je možné následne vyhodnocovať:

Po určení 3D súradníc bodov je meranie matematicky transformované do súradnicového systému dielu:

 • RPS
 • Ustavenie kalibrom
 • Best-fit …

Namerané a ustavené údaje sú použiteľné na rôzne účely:

 • Porovnanie s CAD modelom
 • Kontrola tolerancií tvarov a polohy
 • Kontrola kót podľa výkresovej dokumentácie
 • Prvotné rýchle premeranie dielu

Pri porovnaní nameraných dát s CAD modelom (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG …) sú vytvorené meracie protokoly v bežných formátoch:

 • Farebná mapa
 • Štítky odchýlok pre jednotlivé body
 • Rezy, uhly a vzdialenosti
 • Priemery a rovinnosť
 • Tabuľky a zoznamy

Oblasti využitia

 • Kontrola plechových dielov a karosérií napr. v predsériovej výrobe, pri optimalizácii procesu, pri skúške nástrojov, na začiatku sériovej výroby alebo v jej priebehu pomocou náhodných vzoriek
 • Kontrola kvality rozmerných objektov, napr. v letectve, lodnom priemysle, pri veterných turbínach,…
 • Kontrola plastových dielov, napr. vo fáze kontroly prvých dielov
 • Kontrola a zaznamenanie úpiniek a prípravkov
 • Meranie modelov a prototypov, napr. interiér vozidiel a vonkajší návrh
 • Kontrola trubíc a drôtov s ohľadom na ich trojrozmerný tvar
 • Meranie orezových hrán dvojrozmerných polotovarov plechov
 • Analýza deformácií auta a testy v klimatickej komore
 • Meranie poľa referenčných bodov

TRITOP je prenosný optický merací systém, ktorý presne určuje 3D súradnice bodov na objekte, v takmer statickej podmienke. Na základe tejto informácie je TRITOP schopný vyhodnotiť 3D posun a deformáciu objektov a dielov.

Bezkontaktný TRITOP nahrádza konvenčné systémy merania vzdialeností alebo LVTD zachytenie posunov a deformácií. Meria rýchlo, bez použitia káblov alebo senzorov rozmiestnených okolo objektu, a preto nie je nutné do objektu zasahovať.

TRITOP poskytuje pre ľubovoľný počet nameraných bodov tieto informácie:

 • 3D súradnice
 • 3D posuny
 • Deformácie
 • Ohnutie, krútenie, priehyb
 • Rotácie a uhly
 • 6 stupňov voľnosti
 • Relatívny posun (Bod – Bod, Bod – Priamka, Bod – Rovina)

Výsledky môžu byť zobrazené v diagramoch, priamo na CAD dátach, alebo preložené do kamerou zaznamenaných obrázkov, aby poskytovali jednoduché, zrozumiteľné a intuitívne zobrazenie výsledkov.

Oblasti využitia

 • Klimatické komory
 • Simulácia okolitého prostredia
 • Testy funkčnosti airbagov (Misuse Tests)
 • Test pevnosti
 • Zmena veľkosti škáry
 • Kontrola vzájomných presahov jednotlivých dielov karosérie
 • Overenie a optimalizácia simulácií
 • Deformácia a testovanie súčiastok
 • Relatívny pohyb
 • Celkové zaťaženie
 • Záťažové testy a skúšky starnutia (sila a teplota)
 • Kompletné 3D meracie zariadenie s minimálnymi požiadavkami na hardvér (2 kufre s celkovou hmotnosťou 23 kg)
 • Meranie bez kontaktu s objektom
 • Veľmi vysoká presnosť aj na rozmerných objektoch
 • Bez opotrebovania, bez straty presnosti
 • Jednoduché zaobchádzanie
 • Nezávislosť na okolitých podmienkach (klimatické komory, otvorené priestranstvo, …)