Vyhľadať
Close this search box.

CNC automatizácia

Automatická výroba jednotlivých dielov a malých sérií s Tebis Automill®

V moderných výrobných podnikoch sa už NC programy pre CNC obrábacie centrá nevytvárajú klasickým spôsobom, kedy sú jednotlivé operácie ručne vytvárané NC programátorom v riadiacom systéme CNC stroja alebo na CNC programovacích staniciach. CAM softvér ako Tebis vyhodnocuje digitálny CAD model súčasti používa skôr uloženú štruktúru digitálnych reprezentácií výrobného prostredia firmy (digitálne dvojčatá strojov, nástrojov, upínacích zariadení, …) a výrobného know-how uložených v šablónach pre výpočet NC programov. Toto všetko tvorí základ pre automatizované CNC programovanie a vysoko efektívnu výrobu.

Tebis Automill

NC programátori vo vašom podniku používajú knižnice procesov, ktoré obsahujú vaše stroje, riadiace systémy, nástroje a upínacie zariadenia ako jednotlivé digitálne objekty. Váš softvér Tebis teda pozná detailne vaše špecifické výrobné prostredie (virtuálne stroje = VM, upínacie zariadenie = Clamp).

Navyše: NC šablóny obsahujú aj vaše optimalizované výrobné znalosti a umožňujú štandardizovanú prácu a automatické funkcie pre vaše NC programovanie (technologické balíčky = TP).

NC programátor používa NC šablóny obsahujúce osvedčené výrobné postupy a vhodné nástroje, stroje a upínacie zariadenia z procesných knižníc uložených vo virtuálnej podobe. Vďaka tomu sa NC programy Tebis optimálne prispôsobujú výrobnému prostrediu a pri programovaní vopred detekujú a zamedzujú kolíziám.

Znalostná báza s vlastnými overenými výrobnými znalosťami

 • Rýchla krivka učenia zamestnancov počas NC programovania
 • Nízka chybovosť

Spoľahlivé a efektívne NC programy

 • Vysoká ochrana proti kolízii
 • Minimalizácia neproduktívnych dráh nástroja
 • Optimalizovaná rýchlosť dráhy

Štandardizovaná a automatizovaná práca

 • Kratšia doba programovania
 • Vysoká kvalita výroby

Automaticky a bezpečne vypočítať NC programy

Plánovanie a programovanie vo virtuálnom výrobnom prostredí

Použite svoj virtuálny pracovný priestor pred a počas NC programovania. Určite vhodné nástroje a nájdite najlepšie ustavenie obrobku v priestore stroja a smery natočenia nástroja. Môžete si vybrať digitálne dvojčatá pre stroj, hlavu stroja, upínacie zariadenia, výmenné stoly, jednotky, nástroje a referenčné body. Môžete vypočítať a plánovať hneď od začiatku vo svojom vlastnom digitálnom výrobnom prostredí, ktoré taktiež môžete použiť pre NC programovanie.

Automatické predchádzanie kolíziám

Pri výpočte dráh nástroja Tebis detekuje nebezpečenstvo kolízie pre držiak nástroja a hlavu stroja, podľa nastavenia automaticky zmenšuje frézovaciu plochu, aby sa predišlo kolíziám. Pri 5osových strojoch Tebis zabraňuje kolíziám generovaním 5osých pohybov s automatickým odkláňaním od obrobku.

Detekcia kolízie s integrovaným CNC simulátorom

Vypočítané dráhy nástroja sú v CAM prostredí stále overované na kolízie so všetkými komponentmi súčasti, upínacími zariadeniami a komponentmi stroja. Pokiaľ je detekovaná možná kolízia, dráhy môžu byť opravené ešte pred odoslaním NC programov do skutočnej výroby. Virtuálne sa kontroluje aj dodržanie pracovného priestoru stroja vrátane jeho koncových spínačov.

Integrované procesné meranie vo frézke

Môžete plne integrovať úlohy merania do výrobného procesu. Týmto spôsobom je možné skontrolovať, či je súčasť správne zriadená, a či má polotovar správne rozmery a orientáciu. Po obrobení sa môžete uistiť, že súčasť  nebude vyžadovať dodatočné obrábanie, ktoré by inak bolo zistené až po vybratí súčasti z obrábacieho stroja. Všetky požadované funkcie sú spojené do prehľadnej štruktúry:

 • Kalibrácia sondy
 • Meranie bodov
 • Meranie uhla na základe bodov alebo kružníc
 • Meranie kružníc a obdĺžnikov
 • Kontrola drážok a rebier


Integrovanou kontrolou tolerancie je možné zistiť, či je možné pokračovať v obrábaní, alebo či je nutné ho prerušiť.
Výsledkom je bezpečný a vysoko automatizovaný proces s kombinovanými operáciami frézovania, sústruženia a merania, ktoré zabraňujú poškodeniu nástrojov a strojov.

 • Kratšia doba zriadenia, nastavenia a obrábania
 • Vyššia kvalita dielov
 • Menej korekčných slučiek

Tieto funkcie môžete využiť aj pri riadiacich systémoch bez vlastných meracích cyklov.