Vyhľadať
Close this search box.

Kompenzácia odpruženia pri CAD lisovacích plochách

Dosiahnite veľké úspory času pri odlaďovaní tvaru lisovacích plôch pomocou globálneho morfovania

Pružnosť plechov spôsobuje odpruženie po tvarovaní plechových dielov. Toto spätné odpruženie je kompenzované priamo vo forme, takže diel je spočiatku tvarovaný s „nesprávnou“ geometriou a potom odpruží späť, a získa požadovaný tvar. Ručné brúsenie lisovacích plôch je pri ladení nástroja extrémne časovo náročné. Rovnako je ovplyvnená spoľahlivosť procesu.

Tebis preto používa globálne morfovacie pravidlá, pomocou ktorých je možné jednotlivé plochy deformovať úplne automaticky na základe MKP analýz, meraní, digitalizovaných dát alebo skúseností – a tvary lisovacích plôch sú upravené tak aby vykompenzovali odpruženie dielu, čo výrazne znižuje počet korekčných cyklov. Kvalitatívne vlastnosti plôch, ako je segmentácia, ich poriadok a prechody medzi nimi, sa pri tomto morfovaní založenom na CAD geometrii optimálne prispôsobujú morfovaciemu pravidlu. Analytické funkcie indikujú dodržiavanie morfovacieho pravidla a kvalitu vytvorených plôch.

Podstatná úspora času

Menej brúsenia a menej korekčných cyklov pri skúšaní

Vysoká spoľahlivosť procesu

Systém založený na predikcii, morfovaní a následnej analýze

Vysoká kvalita CAD dát

Kvalita „morphovaných“ CAD plôch spĺňa požiadavky na dizajn foriem a lisovacích plôch

Viacnásobné pravidlá morfovania

Tebis ponúka niekoľko možností na definovanie pravidiel morfovania. Všetky pravidlá morfovania je možné navzájom kombinovať.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Zo simulačných systémov

MKP systémy špecializujúce sa na simuláciu deformácie plechov simulujú odpruženie a poskytujú kompenzačné pravidlá, napríklad dve trojuholníkové siete. Tebis ich využíva a automaticky morfuje ovplyvnenú oblasť lisovacích plôch matrice.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Na základe skúseností

Pokiaľ expert vie, ako plech odpruží a ako má byť deformovaný, vytvorí sa v Tebis morfovacie pravidlo s dvojicou plôch (skrytou v pozadí), ktorá predstavuje požadované pravidlo morfovania. Pravidlá je možné zadať aj pomocou vektorov a rotácie.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Z meraní

Tebis prevezme zmerané body na skúšobnom diele s odpružením, vypočíta vzdialenosti od požadovaného dielu a automaticky kompenzuje tvar lisovacích plôch v CAD modeli matrice.

CAD Kompenzace zpětného odpružení

Z digitalizovaných dát

Porovnanie naskenovaného plechového dielu s tvarmi matrice v CAD systéme ukazuje, kde dochádza k odpruženiu. Na definovanie pravidla morfingu sa používajú siete z procesu skenovania. Tiež: Naskenované plechové diely je možné rýchlo a ľahko previesť na CAD plochy v systéme Tebis (pozri Reverse Engineering v systéme Tebis).

Morfovanie vonkajších plôch na základe výsledkov zo simulácií tvarovania

Predpovede týkajúce sa odpruženia sa importujú do systému Tebis prostredníctvom rozhrania pre simulačné systémy a CAD plochy sa automaticky morfujú. Čím lepšie sú pôvodné CAD plochy, tým lepšie budú výsledné morfované plochy. Tebis ponúka rozsiahly balík funkcií na analýzu a optimalizáciu CAD plôch pred deformáciou a po nej.

Tebis preberá dáta o kompenzácii odpruženia zo simulačného systému a vytvára vonkajšie plochy triedy A.
Tebis automaticky určí miestne hodnoty odchýlok pre kompenzáciu odpruženia zo súradníc nameraných bodov a podľa toho vytvorí celý plechový diel.

Morfovanie plechových dielov na základe zmeraných bodov

Tebis prevezme namerané body na skúšobnom diele s odpružením, vypočíta vzdialenosti od požadovaného dielu a automaticky kompenzuje celý plechový diel.