Vyhľadať
Close this search box.

Návrh a výroba aktívnych plôch lisovacích nástrojov podľa presných špecifikácií

Obrovská úspora času pri odlaďovaní (skúškach) nástroja

Vzhľadom na to, že konštrukcia lisovacieho nástroja údajne vyžaduje veľké množstvo času a úsilia, sú aktívne povrchy často kompletne navrhnuté iba pre jednu stranu plechu (napr. pre matricu). Veľkosti offsetov (= hrúbka plechu) sú potom zohľadnené v NC programoch pre NC výrobu. Často sa v NC programoch používajú aj prídavky, aby sa zohľadnili efekty stenčenia a odľahčenia. Hoci tento postup prináša rýchlo počiatočný výsledok, vyžaduje aj obrovské množstvo ručnej práce na tušírovacích lisoch a obvykle aj ďalšie iterácie pri skúšaní.

Tebis ponúka automatizované funkcie, s pomocou ktorých môžu konštruktéri lisovacích (aktívnych) plôch zahrnúť do CAD modelu lisovacích plôch CAD hrúbku plechu, stenčenie a odľahčenie lisovacej medzery. Výsledkom sú realistické sady nástrojov – zohľadňujúce všetky známe a simulované tvárniace efekty. To umožňuje ušetriť veľa hodín pri NC programovaní, obrábaní a skúšaní.

Zvyčajná metóda: Tlakové plochy (kladné prídavky) a odľahčenie (záporné prídavky) nie sú navrhnuté tak, aby spĺňali presné špecifikácie, ale sú vyfrézované do lisovacích plôch formy na základe atribútov NC prídavkov. Vyfrézovaný výsledok (červené plochy) nezodpovedá modelu CAD (bodkovaná plocha).

Tebis metóda: Tlakové plochy (kladné prídavky) a odľahčenie (záporné prídavky) sú pri CAD konštrukcii lisovacích plôch navrhnuté presne a s prechodovými oblasťami (zelené plochy). Vyfrézované plôch formy (matrica) na frézke a model CAD sú identické.

Zvyčajná metóda
Viditeľné hrany na ofrézovanom povrchu

Zvyčajná metóda
Výsledok po náročnom brúsení

Tebis metóda
Povrch matrice bez hrán a bez ručného brúsenia

Zníženie dodatočného úsilia pri návrhu

Čas investovaný do CAD konštrukcie sa vráti pri výrobe a skúšaní formy

Rýchla a spoľahlivá výroba

Presné lisovacie plochy sú predpokladom pre NC automatizáciu a spoľahlivú simuláciu a pre použitie rýchloposuvných fréz s (HFC)

Krátke časy ručného zapracovania

Lisovacie plochy formy po obrobení sú bez viditeľných hrán alebo prechodov

Redukcia rádiusov (polomery)

Odľahčenie a sploštenie polomerov jedným kliknutím tlačidla

Pre výrobcov foriem sa odľahčením rozumie zmenšenie zaoblenia v konkávnych oblastiach matrice, razníka, pridržiavača polotovaru a všetkých malých dielov tak, aby sa plech v týchto oblastiach dotýkal pri tvarovaní iba jednou stranou matrice. Tento efekt je dosiahnutý v konvexných lisovacích plochách sploštením rádiov. Upravujte lisovacie plochy už v CAD návrhu. To vám umožní stabilizovať celkový proces od simulácie ťahania až po skúšobný lis. Zmeny zaoblených plôch v návrhu CAD sa rýchlo a presne aplikujú do formy pomocou NC programov a je možné ich riadene upravovať, čo uľahčuje stabilný proces.

Tebis automaticky detekuje polomery a zaoblenie a jedným kliknutím tlačidla zmenší polomery v zaoblených oblastiach, čím vytvorí dotyčné prechody k priľahlým plochám.
Užívateľ interaktívne vykonáva úpravy konvexných zaoblení aktívnych plôch v reálnom čase. Užívateľ Tebisu určuje stupeň zmeny pomocou ovládacej šípky.
Video ukazuje, ako systém Tebis automaticky vypočítava kladné prídavky na červené oblasti. Zelené oblasti zostávajú bez zmeny; oranžové oblasti sú prechodové.

Tlakové plochy a odľahčenie

Spojte oblasti hladkými prechodmi

Prítlačné plochy sa vyžadujú pri veľkých plochách výlisku, na ktorých musí byť plech počas ťahania pevnejšie držaný. Naproti tomu má plech väčšiu voľnosť v rozťahovaní a rozpínaní, tj na plech nie je vyvíjaný žiadny tlak. Na tento účel sú určené voľne tvarované plochy.

Strižné plochy

Automatické generovanie strižných plôch

Pri konštrukcii spodných strižných vložiek vytvára modul Tebis active surface design strižnej plochy jedným kliknutím tlačidla. Tieto plochy už zahŕňajú strižnú medzeru a odľahčenie. Súčasťou je aj konštantná šírka orezovej hrany. Vypočítané plochy sa potom použijú na návrh telesa spodnej časti formy.

Tip: Automatizovaný proces Tebis pre malé diely môžete použiť aj na konštrukciu strižných vložiek.

Tebis automaticky vytvorí strižné plochy (svetlé oblasti) s odľahčením (tmavé oblasti) z 2D a 3D kriviek.
Prenášajte okraj orezania rôznymi režimami pri zohľadnení hrúbky materiálu.

Teoreticky navrhnuté strižné hrany

Presné výsledky pri strihaní hlbokého ťahania a ohýbania dielov

Funkciu “Vytvoriť rozvinuté krivky (Rozvin Krivky do plochy)” je možné použiť na rýchle a jednoduché vytvorenie teoretickej strižnej krivky orezu pri hlbokotiahnutých a ohýbaných dieloch. Zohľadnená je hrúbka materiálu dielu a poloha neutrálneho vlákna – výsledok je veľmi presný a nie je nutné ho manuálne upravovať. Kvalita výsledných kriviek zodpovedá kvalite pôvodných kriviek.

Viac režimov výpočtu pokrýva rôzne prípady použitia.

Strižné vložky a strižníky

Automatický návrh malých dielov so všetkými offsetmi, odľahčeními a otvormi

Strižné vložky sú malé časti formy na lisovanie plechov a je možné ich navrhovať a vyrábať štandardizovaným a do značnej miery automatizovaným procesom. Automatický proces konštrukcie Tebis využíva geometriu lisovacích plôch a polotovary solid telies strižných vložiek. Generuje tvarové a orezové plochy s odsadeniami a odľahčeními a všetko oreže na presné telesá s automaticky generovanými výbehmi a predĺženiami plôch.

Diery a lícované diery na upevnenie vložiek vychádzajú zo špecifikácie zostavy telesa. Zaslepovacie plochy potrebné pri frézovaní strižných vložiek sa vytvárajú automaticky.

Návrh aktivních ploch lisovacích nástrojů
Vysoko automatizovaný proces Tebis pre malé diely využíva špecifikácie z návrhu geometrie lisovacích plôch a polotovary solid telies, čo používateľovi umožňuje ľahko vytvárať presné a kompletné strižné vložky.
tebis aktivní plochy
Aby bolo možné na frézkach vyrábať strižné vložky, musia byť najskôr uzavreté všetky otvory pre skrutky a kolíky. Tebis vytvára zaslepovacie plochy automaticky.
Systém Tebis používa pre všetky diery a lícované diery funkcie vŕtania a využíva knižnicu procesov, ktorá je vytvorená počas štruktúrovania procesu. Pre každý prvok (dieru, vrecko atď.) sú k dispozícii zodpovedajúce sekvencie NC obrábania s informáciami o nástrojoch a rezných údajoch.

Deformácia lisu

Návrh kompenzácie gravitačnej sily

Horné časti veľkých lisovacích foriem sú vystavené gravitačným silám, ktoré spôsobujú nežiaduce deformáciu nástroja v závislosti od tuhosti celého systému. Tebis tento fyzikálny efekt na aktívnych plochách automaticky a spoľahlivo kompenzuje. Technológia morfovania Tebis automaticky morfuje zložité, voľné topológie podľa špecifikácií ľahko formulovaného pravidla morfovania.