Vyhľadať
Close this search box.

Inteligentná výroba s Tebis Automill®

Vaše odborné znalosti aj výrobné prostredie - všetko v procesných knižniciach Tebis

Základom je inteligentný diel

V Tebis CAD je diel „inteligentný“ na základe vašich individuálnych prípravných prác. Automatizovaná príprava okamžite generuje polotovary, predĺženie, krycie plochy, vodiace krivky a NC prvky. Tie sú následne využívané softvérom Tebis CAM.

Tebis CAM pristupuje k procesným knižniciam, ktoré obsahujú vaše digitalizované výrobné prostredie aj digitalizované odborné znalosti, a automaticky vypočítava NC programy pre 2,5D a 3D geometriu voľného tvaru pre frézovanie, vŕtanie, sústruženie, sústružnícko/frézovanie, drôtové rezanie a EDM hĺbenie vyiskrovaním, laserové kalenie, laserové rezanie a laserové navarovanie.

Integrovaná NC simulácia Tebis generuje overené NC programy vo formáte riadiaceho systému.

Vaše odborné znalosti v oblasti digitálnej výroby

NC programátori využívajú svoje individuálne výrobné znalosti uložené v Tebise pre štandardizovanú a automatizovanú prácu. Často používané výrobné sekvencie a metódy sú tu uložené ako šablóny pre výrobných konštruktérov a NC programátorov. Práca s objektmi v knižnici a inteligentným Správcom výrobného postupu znižuje chyby v programovaní a mení osvedčené metódy na štandardy pre všetkých pracovníkov. To umožňuje aj neskúseným používateľom rýchlo vytvárať NC programy, ktoré spĺňajú vaše prísne požiadavky.

Vaše digitálne výrobné prostredie
 

Užívatelia Tebis pracujú s knižnicami procesov, ktoré digitálne reprezentujú reálne výrobné prostredie. Knižnice obsahujú geometrické, kinematické a technické informácie o strojoch a ich doplnkovom vybavení, riadiacich systémoch, nástrojoch a upínacích zariadeniach. V digitalizovanom výrobnom prostredí môžu NC programátori presne definovať ustavenie na vybraných strojoch a nástrojoch, overiť dráhy nástroja a zabrániť kolíziám počas výpočtu. Výsledkom je bezpečný NC kód pre vašu výrobu.

Procesné knižnice zahŕňajú vaše odborné znalosti a vaše výrobné prostredie:

Virtuálne stroje (VM)

Reprezentáciou vašich strojov v programovacom prostredí Tebis CNC je zaistená spoľahlivosť v prostredí CNC automatizácie. Detailné digitálne dvojčatá vašich skutočných obrábacích centier a robotov sú generované z rozsiahleho inventára katalógových strojov. Virtuálny model obsahuje geometriu stroja, prídavné zariadenia, kinematiku, koncové spínače, dynamické parametre osí, pohony a ďalšie.

 • Plánovači výroby používajú virtuálne stroje na testovanie uskutočniteľnosti a presné určenie doby obrábania.
 • NC programátori môžu pomocou virtuálnych strojov definovať vhodné ustavenia a kontrolovať vypočítané NC programy na kolízie a problémy s koncovými spínačmi. Tiež je možný okamžitý prechod celého výrobného projektu na iný stroj.
 • Postprocesory využívajú informácie z virtuálnych strojov pri výstupe NC programov vo formáte riadiaceho systému.
 • Obsluha stroja simuluje obrábaciu operáciu na základe skutočnej kinematiky stroja.
Virtuálne nástroje (Tools)

Znázornenie vašich nástrojov v programovacom prostredí Tebis CNC. Virtuálne nástroje obsahujú všetky geometrické vlastnosti, osvedčené a optimalizované rezné podmienky a skupiny nástrojov v zásobníkoch.

Podporované sú všetky nástroje vrátane moderných vysoko výkonných HPC, HFC a segmentových (súdočkových) fréz.

Virtuálne jednotky a upínacie zariadenia (Clamps)

Predstavujú vaše skutočné upínacie zariadenia. To umožňuje NC programátorom jednoznačne špecifikovať zriadenie. Predchádza sa tak kolíziám s upínacími zariadeniami, ktoré by vyžadovali opakované NC programovanie. Upínacie zariadenia zahŕňajú všetky geometrické a technické vlastnosti.

Všetky upínacie prvky môžete spravovať a kombinovať v skupinách upínacích zariadení v knižnici upínacích zariadení. Pomocou preddefinovaných pripojovacích bodov a funkcie automatického filtra, ktorý ponúka iba prvky s príslušnými pripojeniami, môžete rýchlo a pohodlne konštruovať jednoduché zveráky rovnakým spôsobom, akým vytvárate upínacie systémy nulového bodu s rôznymi systémami upínacích dosiek. Integrované je tiež viacnásobné ustanovenie. Pokiaľ je možné jednotlivými prvkami v skupine upínacích zariadení fyzicky posúvať, môžete zadať potrebné stupne voľnosti a obmedziť tak smer pohybu.

 • Vytváranie a správa upínacích prvkov a zostáv upínacích zariadení
 • Import a priame používanie externých dát, ako sú upínacie prvky a produkty, priamo od výrobcu prostredníctvom priamych rozhraní
 • Rýchle prispôsobenie upínacej situácie konkrétnej výrobnej úlohe
 • Jednoduché polohovanie
 • Automatická kontrola vierohodnosti
 • Nastavenie stroja jedna ku jednej vo virtuálnom svete
 • Zjednodušenie nastavovacích procesov vo výrobe
Postprocesory (PP)

Pre výstup vypočítaných dráh nástroje v špeciálnom formáte vášho CNC riadiaceho systému. V závislosti od ich konštrukcie a zložitosti budete pre každý váš stroj vyžadovať individualizovaný postprocesor – k dispozícii sú pre frézovanie, sústruženie, rezanie laserom, sústruženie/frézovanie a pre roboty (s viac ako 5 osami). Realizační technici spoločnosti Tebis používajú dostupné katalógové postprocesory na vytvorenie vašich individuálnych postprocesorov presne podľa vašich požiadaviek.

Geometrické šablóny pre konštrukciu a prípravu výroby (Features)

Geometrické šablóny, známe tiež ako prvky (Features), na automatický výpočet NC programov zo štandardizovaných výrobných objektov, ako sú otvory, tolerované uloženie, rovinné plochy a vrecká. Každému prvku je možné priradiť príslušnú výrobnú sekvenciu.

Prvky sa vkladajú do vašich výrobných CAD súborov pomocou funkcie “skenovania” alebo ručným vkladaním.

Štandardizované NC sekvencie pre často používané výrobné štandardy (NCSets)

Predstavujú štandardizované výrobné sekvencie niekoľkých vzájomne prepojených NC výpočtových funkcií s informáciami o stratégiách, nástrojoch a parametroch výpočtu.

NC šablóny pre rovnaké a podobné výrobné úlohy (NCJobs)

Reprezentácia a uloženie všetkých NCJobs vo všetkých ustanoveniach, ktoré vedú k výrobe súčasti.

Správca výrobného postupu so všetkými nastaveniami a všetkými NCJobs je možné znovu použiť ako šablóny pre rovnaké alebo podobné výrobné úlohy. Zvlášť efektívne je využitie inteligentných Správcov výrobného postupu. Automatizované funkcie prinášajú NC programátorom významnú úsporu času. NCJobs obsiahnuté v inteligentných Správcoch výrobného postupu automaticky identifikujú geometriu, ktorá má byť vyrobená, s využitím uložených informácií o použitých nástrojoch, stratégiách a rezných podmienkach.

Šablóny pre NC dokumentáciu (NC docu)

Príkaz NC docu potrebujete na vytvorenie technickej a výrobnej dokumentácie svojich NC programov vo vašom výrobnom prostredí. Môžu byť vytvorené vo formáte XML alebo ako súbor PDF – pre vytlačenie aj prezeranie.

Pre väčšiu automatizáciu vašich CNC procesov používajú realizační technici spoločnosti Tebis katalógové vzory výrobnej dokumentácie na prípravu jednotlivých užívateľských šablón podľa vašich presných špecifikácií.