Vyhľadať
Close this search box.

CNC simulátor

Plánovanie, programovanie a kontrola pomocou digitálnych dvojčiat

Tebis CNC simuldigitátor vám umožní kompletne plánovať, programovať a kontrolovať vaše NC obrábacie operácie so všetkými komponentmi v programovacom prostredí Tebis NC. Predpokladom je, že všetky stroje, nástroje, jednotky a upínacie zariadenia sú vo virtuálnom výrobnom prostredí uložené spolu s komponentmi na báze jedna ku jednej ako digitálne dvojčatá. To umožňuje odhaliť a opraviť prípadné kolízie a problémy s koncovými spínačmi ešte pred NC výstupom. Synchronizácia s postprocesorom alebo prepojenie so strojom dátovou sieťou nie je nutné. Odpadajú časovo aj finančne náročné prístupové procesy. Pomocou simulačnej technológie Tebis položte základy pre prevádzku na viacerých strojoch a výrobu s nižším počtom zamestnancov.

Maximálna spoľahlivosť

Plánujte, programujte, kontrolujte a opravujte pomocou digitálnych dvojčiat.

Priamo v CAM prostredí

Ovládajte a kontrolujte stroj so všetkými obmedzeniami, dráhami pojazdu a kinematikou priamo v prostredí NC programovania.

Optimálne využitie stroja

Presný výpočet doby obrábania

Digitálne dvojčatá pre maximálnu spoľahlivosť procesu

Všetky komponenty vášho konkrétneho výrobného prostredia môžu byť realisticky uložené vo virtuálnych procesných knižniciach v softvéri Tebis. Knižnica strojov obsahuje viac ako 1 400 modelov virtuálnych strojov od rôznych výrobcov v 3 700 variantoch. Podporovaný je celý rad bežných riadiacich systémov strojov a bežných typov strojov – patria sem tiež komplexné viacosé stroje a multifunkčné stroje, vrátane sústruhov/frézok, sústruhov s hlavným a vedľajším vretenom, strojov na hlboké vŕtanie a robotov s prídavnými osami. Vaše individuálne úpravy digitalizujeme priamo na mieste. Vytvárame a schvaľujeme postprocesory a modely virtuálnych strojov.

V knižnici nástrojov je možné s absolútnou presnosťou reprezentovať všetky nástrojové zostavy, vrátane HPC fréz a fréz s oblúkovými segmentmi so všetkými držiakmi. A samozrejme sú plne zohľadnené upínacie systémy a jednotky s nulovým bodom, ako sú čeľusťové skľučovadlá, lunety a koníky. Vďaka tomu je kontrola a korekcia dráh nástrojov pred NC výstupom taká spoľahlivá: kompletné knižnice a vysoký stupeň detailov digitálnych dvojčiat.

Na požiadanie môžeme zmerať váš stroj a všetko príslušenstvo.

5osé stroje, stroje na hlboké vŕtanie, sústružnícko-frézovacie centrá s hlavným a vedľajším vretenom, veľké stroje s výmennými hlavami a jednotkami, priemyselné roboty

Spoľahlivý výpočet a plánovanie

Začnite ihneď s vhodnými nástrojmi, nastaveniami a pokynmi pre naklápanie

Z dostupných zdrojov si vyberiete vhodné stroje, strojné hlavy, upínacie zariadenia, výmenné stoly, jednotky a nástroje. Môžete definovať ľubovoľné referenčné body, ktorých hodnoty je možné preniesť do zriadenia v NC programovaní. Poznáte celkový počet potrebných obrábacích operácií a môžete detekovať a predchádzať kolíziám ešte pred začatím NC programovania. Na to slúži pohyb nástroja pozdĺž kritických oblastí súčastí – ako sú dutiny, hlboké otvory a podrezanie – priamo na virtuálnom stroji pomocou špeciálnej funkcie plánovania, a softvér zobrazí potenciálne kolízie. CNC simulátor je tak presný, že hneď od začiatku môžete vykonávať plánovanie s použitím najkratších možných nástrojov. Vďaka tomu môžete pri výrobe využívať vysokú rýchlosť posuvu.

Použite knižnicu nástrojov vo fáze plánovania a vyberte nástroje s vhodnou dĺžkou pre programovanie.
Analytické funkcie ukazujú vzdialenosti a uhly medzi obrobkom a komponentmi stroja. Systémy naklápacích osí je možné jednoducho definovať kliknutím myši.
Kolízie medzi dielom a hlavou stroja je možné včas odhaliť - napr. výmenou hlavy im zabránite.
Praktický príklad viacnásobného nastavenia
Ukladanie dynamických parametrov priamo vo virtuálnom stroji

Programovanie, kontrola a optimalizácia pre spoľahlivé spracovanie

Priamo v CAM prostredí

Počas NC programovania môžete v Správcovi výrobného postupu realisticky nastaviť digitálny stroj s upínacími zariadeniami a jednotkami, ako sú čeľusťové skľučovadlá, lunety a koníky, a získať prístup k ľubovoľným zostavám nástrojov. Výsledok dorazí do nastavovacej stanice so všetkými relevantnými informáciami, pretože NC výstup automaticky generuje presnú a komplexnú NC dokumentáciu. Osoba zodpovedná za zriadenie okamžite vidí, čo treba urobiť.

Presné určenie doby obrábania a lepšie plánovanie: vo virtuálnom stroji je možné ukladať dynamické parametre, napríklad tie z údajov od výrobcu – doba obrábania sa automaticky vypočíta.

Maximálna spoľahlivosť procesu: môžete skontrolovať kompletný scenár obrábania so všetkými polohami, pohybmi osí a pojazdmi, prejazdmi a komponentmi.

Potenciálne konflikty, ako sú kolízie nástroja, kolízie hlavy alebo kolízie koncových spínačov, sú štruktúrovane zobrazené v prehľadnom zozname. Na základe aplikácie sa rozhodnete, či chcete konflikty prijať alebo opraviť. Vaše úpravy sa uložia do dráhy nástroja a sú zahrnuté do výstupu postprocesora.

Pre optimalizáciu NC programov sú k dispozícii rôzne možnosti v závislosti od situácie obrábania. Môžete zmeniť nástroj, stroj alebo hlavu stroja, zmeniť polohu ustavenia, interaktívne otáčať osami alebo zmeniť smer naklonu hlavy.

Kontrolu kolízií je možné spustiť aj na pozadí: súčasne môžete jednoducho pokračovať v práci na ďalšom programe.

Flexibilné riadenie konfigurácie stroja v CAM prostredí

Aj uprostred obrábacej operácie môžete umiestniť jednotky a upínacie zariadenia do ľubovoľnej polohy alebo zmeniť počiatočné hodnoty pre ďalšie osi, ako sú portálové osi, pinoly alebo rotačné osi.

Flexibilita v dielni

CNC simulátor je nepostrádateľný aj v dielni. Obsluha stroja získa informácie o geometrii polotovaru a súčasti, ustavení a použitých nástrojoch. Pokiaľ je napriek tomu nutné obrábaciu operáciu krátkodobo upraviť – napríklad v prípade odstávky stroja alebo vyradenia nástrojov – možno to ľahko vykonať. Technologické dáta, ako sú rýchlosti posuvu alebo otáčky vretena, ustavenie alebo postup obrábania, je možné jednoducho a rýchlo zmeniť. Dotknuté dráhy nástrojov je možné znovu skontrolovať na kolízie kliknutím myši a vykonať výstup prostredníctvom integrovaných postprocesorov.