Tebis verzia 4.0 release 9

Viac úžitku, vyššia efektivita, väčšia spoľahlivosť

Tebis verzia 4.0 Release 9 ponúka nové a vylepšené funkcie: napríklad pohodlné vedenia / správa záznamov hlavy stroja pri výpočtoch sústruženia a frézovania, integrované meracie cykly pre výrobný proces, ktoré vedú k zvýšeniu produktivity a schopnosti preniesť diel z hlavného vretena na protivreteno. Vylepšené stratégie obrábania zahŕňajú aj funkcie pre spoľahlivejšiu a efektívnejšiu prácu.

Automatizácia

Flexibilné NC programy
so vzormi vŕtania

Frézovanie

Spoľahlivé frézovanie,
ktoré zohľadní hlavu stroja

Sústruženie

Spoľahlivé výpočty sústruženia
s nosičom nástrojov

Strojné technológie

Pohodlný prenos dielov medzi
hlavným a protivretenom

Meranie

Zvýšenie produktivity vďaka meraniu integrovanému do procesu

Rezanie laserom a orez

Presúvajte dráhy
jednoducho prírastkom

CAM - Automatizácia

Flexibilné NC programy so vzormi vŕtania

Môžete vytvárať NC programy so vzormi vŕtania, ktoré umožňujú reagovať na zmeny vo vŕtaní, ktoré neboli komunikované prostredníctvom 3D dát. Rozšíril sa tiež výber prvkov pre obrábanie konštrukčných prvkov (Feature), takže máte možnosť vybrať prvky so zhodnou orientáciou, v rovnakej rovine, s rovnakými rozmermi a rovnakou technológiou obrábania (NCSet). Výsledná dráha nástroja sa potom vygeneruje ako vzor vŕtania, ktorý vám umožní flexibilne upravovať polohy vŕtania v riadiacom systéme stroja.

Automatické určenie hĺbky zahĺbenia

Zjednodušenie obrábania otvorov a štandardných vreciek. Počas detekcie Feature je možné automaticky určiť hĺbku zahĺbenia, ak otvory alebo vrecká nezačínajú v rovine. Táto hodnota sa do prvku zadá ako pilotná hĺbka. Ak sa automaticky nedá určiť pilotnú hĺbku pre jednotlivé Feature na základe 3D geometrie, potom je možné pomocou funkcie Feature / Modify / Pilot nastaviť pilotné navŕtanie ručne. Pri automatickom spracovaní štandardných vreciek a otvorov pomocou šablóny NCSet sa vytvorí zahĺbenie v pilotnej hĺbke tak, aby bolo zaistené spoľahlivé obrábanie.

CAM - Frézovanie

Spoľahlivé frézovanie, ktoré zohľadní hlavu stroja

Softvér Tebis teraz zohľadňuje geometriu hlavy použitého virtuálneho stroja, aby sa dosiahli bezkolízne dráhy. Tebis zmenší alebo vylúči z oblastí obrábania tie miesta, kde by mohlo dôjsť ku kolízii s hlavou stroja. Počas obrábania zaoblenia (RFill) sa v prípade potreby vypočíta smer vyklonenia nástroja. Pri tomto výpočte je vždy použitá skutočná geometria virtuálneho stroja (schválený model pre váš stroj) a nie náhradné geometrie. Hlavu alebo stôl možno interaktívne natáčať v medziach kinematiky stroja, aby sa počas výpočtu dráhy získal lepší prístup k frézovacím oblastiam. Táto vlastnosť môže byť výhodná najmä u asymetrických hláv. Toto inovatívne riešenie umožňuje použitie optimalizovaných krátkych nástrojov pri udržaní maximálnej spoľahlivosti procesu.

Efektívnejšie obrábanie rovinných plôch

Pri použití funkcie rovinného obrábania NC2ax / MPlan došlo k úprave algoritmu výpočtu rozdelenia dráh od bočných stien v stratégii paralelne s osou. V stratégii je možné nastaviť triedenie dráhy zvonka alebo zvnútra. Taktiež pri obrábaní úzkych oblastí jednou dráhou, došlo k úpravám nastavení s možnosťou voľne definovanou korekciou stredu .

Dokončite kontúry s korekciou priemeru nástroja pri zavŕtavaní

Vo funkcii obrábania kontúr je k dispozícii aj nová stratégia odvŕtavaním. Tú je možné tiež kombinovať s ostatnými hrubovacími stratégiami v NCJob. V prípade potreby, pri tejto novej stratégii, je možné aktivovať korekciu priemeru nástroja. Tým môžeme dosiahnuť optimalizovaný dokončovací proces.

Obrábanie kontúr s automatickou kontrolou kolízií

Vo funkcii obrábanie kontúr stratégiou Z premenná, je k dispozícii nová voľba pri práci s ochránenými povrchmi. Táto voľba spôsobí, že nástroj sa pred ochráneným povrchom vyhne a definovateľným uhlom prejde chránenú geometriu s rešpektovaním ochranného prídavku a potom sa opäť zníži na zvolenú hĺbku. Aj pri  zložitých tvaroch a rôznych upínacích situáciách je vždy využitá celá dĺžka ostria frézy.

Rýchlejšie dokončenie so samostatnými hodnotami offsetu

K dispozícii je dodatočný axiálny alebo radiálny prídavok, ktorý umožní hrubovanie s iným prídavkom v plochých a strmých oblastiach. Tento dodatočný prídavok rozširuje bežný prídavok na obrábanie. Napríklad ploché oblasti možno ihneď dokončovať, zatiaľ čo strmé oblasti sú len pred-dokončené. Mimo to je možné definovať oblasti so záporným prekrytím, aby nástroj na strmých bokoch neodoberal príliš veľa materiálu.

Rýchle a spoľahlivé opracovanie zaoblenia

Povolením automatického určenia maximálnej hĺbky sa určí, aký materiál ešte môže byť v zaoblení odstránený. Táto hodnota sa počíta zvlášť pre každé zaoblenie, takže všetky zaoblenia sú kompletne opracované. Uvedené voľby umožňujú rýchlu a spoľahlivú prácu aj s najmenšími nástrojmi vo vašom projekte.

Najlepšia kvalita povrchu pri konverzii dráh 3 do 5 osí

Získajte najlepšiu kvalitu povrchu pomocou stratégie konverzie “3 na 5 osí“, ktorá zamedzuje vzniku kolízií. Po novom sú polohy osí otáčania ešte lepšie synchronizované medzi susednými dráhami. Nástroj sa v rohoch tiež plynulejšie otáča do nového smeru náklonu. Nová analytická funkcia v interaktívnom režime výpočtu operácie je využiteľná na vyhodnotenie uhla sklonu osi A / B, uhla natočenia osi C, zmeny uhla na dráhe a výške profilu, aby sme dosiahli obrobenie plôch v najvyššej kvalite .

CAM - Sústruženie

Vylepšená správa rezných podmienok pre sústružnícke nástroje

Využite svoje sústružnícke nástroje optimálne. Teraz možno definovať hĺbku rezu (AP) aj pre sústružnícke nástroje. Tieto hodnoty je možné automaticky použiť pri sústružení kontúr a obrábaní naspodu. To vám vždy umožňuje použiť najlepšie rezné podmienky pre každú skupinu strojov, pre každý materiál a každý typ obrábania.

Spoľahlivé výpočty sústruženia s nosičom nástrojov

Zabráňte kolíziám s nosičom nástroja počas výpočtu, bez ohľadu na to, či má váš stroj revolverovú hlavu alebo výkyvnú hlavu. V sústružníckych operáciách môžu byť obrobené oblasti v prípade potreby obmedzené, aby sa zabránilo kolíziám. Toto umožňuje rýchly a spoľahlivý výpočet NC programov aj pre zložité operácie .

CAM - Strojné technológie

Pohodlný prenos dielov medzi hlavným a protivretenom

Prenos dielov v obrábacích centrách s hlavným a s protivretenom, teraz možno jednoducho, pohodlne a plne ovládať v správcovi úloh Tebis. Diel je možné prenášať medzi stojacimi alebo rotujúcimi vretenami – so zodpovedajúcou synchronizáciou uhla. Správca výrobného postupu TEBIS Job Manager obsahuje všetky informácie o dĺžke dielu, hĺbke upnutia, dĺžkach skľučovadla a pohybe dielu v knižnici, ako aj nastavenie jednotky. Vďaka tomu sa všetky potrebné dáta prenášajú automaticky. V prípade potreby možno zahrnúť do prevodu dielu oddelenie a podanie materiálu zo zásobníka. Tento automatický prenos dielov – ktorý je v simulácii realisticky znázornený – umožňuje spoľahlivú a pohodlnú výrobu na oboch vretenách vašich obrábacích centier. Vďaka tomu môžete vaše zariadenie používať efektívnezvýšiť využitie stroja a flexibilitu.

Ovládajte obrábacie centrá flexibilne

konfiguračných prvkoch virtuálnych strojov je možné nastaviť užívateľské parametre špecifické pre stroj. To umožňuje, aby správanie obrábacieho centra bolo riadené makrami stroja. Môžeme zadávať číselné hodnoty alebo tiež voliteľné hodnoty. Napríklad, je možné určiť za akých podmienok  sa merajú nástroje, alebo ako by mali byť nástroje umiestnené a otočené medzi dráhami. V správcovi výrobného postupu je možné pružne špecifikovať tieto parametre spolu s ďalšími podrobnosťami obrábania.

Viac možností obrábania s osami voľného otáčania

V prípade kolízií alebo problémov s koncovými spínačmi, ktorým sa dá zabrániť iným otočením hlavy, je možné pomocou kinematickej konfigurácie vašich virtuálnych strojov vykonať nastavenie osi otáčania s požadovanou hodnotou stupňa voľnosti. Pri prepočte obrábania v NCJobs sa zachovajú zvolené detaily stroja.

CAQ - Meranie

Zvýšenie produktivity vďaka meraniu integrovanému do procesu

Teraz môžete integrovať úlohy meraní obrobkov do výrobného procesu – jednoducho a so spoľahlivou ochranou proti kolízii. Môžete napríklad skontrolovať, či je diel správne ustavený, či má polotovar správne rozmery a orientáciu. Po obrábaní ešte pred odopnutím obrobku zo stola, napríklad, keď diel nevyžaduje žiadne ďalšie úpravy, ktoré by inak neboli detekované. V ponuke MPoint sú teraz k dispozícii všetky potrebné funkcie – od kalibrácie sondy cez meranie bodov, meranie uhla na základe bodov alebo kružníc, meranie kruhov a obdĺžnikov, až po kontrolu drážok a rebier.

Integrované testovanie tolerancie je možné vykonať, aby sa zistilo, či je potreba zákazku naďalej obrábať alebo ju musíme prerušiť. Výsledkom je spoľahlivý a vysoko automatizovaný proces s kombináciou frézovacích, sústružníckych a meracích operácií, ktorý zabraňuje poškodeniu nástrojov a strojov. Výsledkom je kratšia doba upnutia a obrábania, vyššia kvalita dielu a menej korekčných operácií. Z týchto funkcií môžete ťažiť aj na riadiacich systémoch, ktoré nemajú vlastné meracie cykly.

Prehľadné zobrazenie a dokumentácia výsledkov meraní

Výsledky merania je možné priamo zobraziť vo vzťahu dielu k 3D CAD/CAM dátam. Súbor s výsledkami meraní vygenerovaný na CNC riadiacom systéme môžete jednoducho  importovať. Tým získate nameranú hodnotu, odchýlku, parameter tvaru a tolerančné pásmo. V prípade potreby môžete hodnoty dokumentovať graficky a formou tabuľky ako PDF.

CAM - Rezanie laserom a orez

Jednoducho presúvajte dráhy prírastkom

Zjednodušte si korekciu upravených obrábacích operácií pri rezaní laserom aj pri oreze. Hodnoty korekcie dráhy je možné zadávať pomocou prírastku. Spoľahlivo to prináša nový stav obrábania bez vstupných chýb.

Poslať dopyt

Priamy kontakt

Volajte (Po–Pia 8–17 hod)
+421 422 020 555

Píšte
mcae@mcae.sk